Blog post imageRead more
สรุปให้ ! อยากใช้ AI ในธุรกิจ เพื่อยกระดับองค์กรสู่ Digital Transformation ต้องเริ่มต้นอย่างไร ?
Jul 27, 2022
Blog post imageRead more
ทำความรู้จัก Data Science ศาสตร์แห่งการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล ที่สำคัญต่อการแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัล
Jun 28, 2022
Blog post imageRead more
ทำความรู้จักกับ Machine Learning เบื้องหลังความสำเร็จที่ทำให้ AI สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
Jun 9, 2022
Blog post imageRead more
ลดปัญหาคลัสเตอร์โรงงานและรักษามาตรฐานด้านสุขอนามัย ด้วยการประยุกต์ใช้ AI สำหรับ Hygiene Inspection
May 23, 2022
Blog post imageRead more
AI ทำได้ทุกอย่างจริงหรือ ? รวมเรื่องที่คุณอาจเข้าใจผิดเกี่ยวกับ AI
May 10, 2022
Blog post imageRead more
ระบบ Predictive Maintenance สำคัญอย่างไรกับอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
Apr 21, 2022
Blog post imageRead more
Machine Learning ในชีวิตประจำวันที่คุณอาจไม่เคยรู้
Apr 5, 2022
Blog post imageRead more
ทำความรู้จัก data labeling ว่าคืออะไรและสามารถทำอะไรได้บ้าง
Mar 31, 2022
Blog post imageRead more
ระบบ AI Quality Control ตัวช่วยดี ๆ ในการควบคุมคุณภาพสินค้า
Mar 11, 2022

สอบถามเพิ่มเติม